Счетоводни услуги

Какво получавате с нашата услуга

 • разработване на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност;
 • осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • съставяне на счетоводни и данъчни амортизационни планове;
 • определяне на себестойност на произвежданите продукти и/или извършваните услуги;
 • преоценка на активи и пасиви;
 • изготвяне на справки и финансови отчети;
 • изготвяне и подаване на декларации, включително и електронно деклариране;
 • представителство пред различни държавни институции;
 • изготвяне на платежни документи, включително и електронно банкиране;
 • регистрации и промени пред НАП, НОИ, БНБ, НСИ и други държавни институции;
 • консултации и практическо прилагане на СИДДО и други.