Годишно счетоводно приключване

Какво включва услугата „Годишно счетоводно приключване“

  • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни докуметни и изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСС;
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложения към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежни документи.

Предлагаме услугата и отделно, и като част от цялостното счетоводно обслужване на нашите клиенти.