Бизнес планиране

Какво включва услугата „Бизнес планиране“

  • Представяне на дейността на Клиента.
  • Определя се целта ( бъдещите намерения), за която се изготвя бизнес плана.
  • Икономическа обосновка на проекта.
  • Обезпечаване на бизнес плана- описва се как ще се извърши финансирането на дейността.
  • Определя се срокът и етапите на бизнес плана, както се прави план за  финансиране на всеки един етап.
  • Правят се прогнозни баланси и отчети за времето, през което се реализира бизнес плана, както и  за три годишен период след изпълнение на бизнес плана.
  • Определя се срок на възвращаемост на инвестицията.
  • Разглежда се кадровата обезпеченост на Клиента и професионалната подготовка на екипите, които ще реализират дейността.
  • Разглеждат се потенциалните доставчици и клиенти.
  • Анализира се пазарната среда и конкуренцията.